มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ปลอดเหล้า ปลอดภัย หยุดคุกคามทางเพศ ที่ศาลาประดู่หก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

วันที่ 13 เมษายน 2560 เจ้าหน้าอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ปลอดเหล้า ปลอดภัย หยุดคุกคามทางเพศ ที่ศาลาประดู่หก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นพื้นที่เล่นสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน
 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เตรียมความพร้อม ทั่วทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ภายใน 5-10 นาที หลังจากรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาล ดังนั้นขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านโปรดช่วยกันเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บ จนกระทั่งลดอัตราการเสียชีวิต  การทำงานของอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ นั้น เป็นการแก้ปัญหาหรือกระทำการในปลายเหตุเท่านั้น ต้นเหตุต้องเริ่มจากท่านผู้ขับขี่ทั้งหลาย