มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ผลงานตั่งแต่ 4 สิงหาคม 2532 - 31 ธันวาคม 2555มูลนิธิประชาร่วมใจ   แผนกบรรเทาสาธารณภัย

ผลการปฏิบัติงานของแผนกบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร

ผลงานตั่งแต่ 4 สิงหาคม 2532 - 31 ธันวาคม 2555

 

ลำดับ

รายการที่ปฏิบัติงาน

จำนวน/ราย

1

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล

67,541

2

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล

30,642

3

ช่วยเก็บศพ ณ ที่เกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาลหรือภูมิลำเนา

14,969

4

ช่วยเจ้าหน้าที่ตำหรวจพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ณ ที่เกิดเหตุและโรงพยาบาล

17,720

5

ช่วยฌาปนกิจศพไร้ญาติ

3,810

6

มอบหีบศพให้ศพไม่มีญาติหรือขาดแคลนทรัพย์

5,688

7

เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนตลอดจนงานบริการประชาชน

3,396

 

รวมทั้งสิ้น 143,766