มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจร่วมทอดกฐิน ณ วัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจร่วมทอดกฐิน ณ วัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช