มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประธานกรรมการ มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมงาน GRAND OPENING SAHATHAI PLAZA