มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร และคณะเยี่ยมชมมูลนิธิประชาร่วมใจเมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ 24 ตุลาคม 2557   รศ. นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชม มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

รศ.นพ.ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร นำคณะเข้ากราบนมัสการ พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ โดยพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของมูลนิธิประชาร่วมใจ โดยสังเขป จากนั้นได้มอบเอกสารประชาสัมพันธ์ “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”

ก่อนเดินทางกลับ รศ.นพ.ศุภชัย  รัตนมณีฉัตร และคณะได้เข้าชมแบบจำลองของโครงการฯ ซึ่งพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ เป็นผู้บรรยายแนะนำอาคารต่างๆ ในแบบจำลองอย่างละเอียด