มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558  ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การมอบรางวัลประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด การแสดงโชว์ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช การแสดงของเครือข่ายเยาวชนคนเมืองคอน การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 41 การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศการจัดนิทรรศการรู้เท่าทันยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ การให้บริการตัดผมฟรี บริการวัดความดัน อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  จุดทำลายยาเสพติดจำลองโดยใช้วิธียิงธนูเพลิง และการปล่อยแถวรถยนต์ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน  
 
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน