มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

สรุป อุบัติเหตุพื้นที่นครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายสรุป อุบัติเหตุพื้นที่นครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

27 ธันวาคม 2556  ถึง  2 มกราคม 2557

ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ