มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会




ประธานกรรมการ




 

ประวัติประธานกรรมการ

      พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2480 ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ นายกลิ้ง และนางหงส์  หงส์ประสาธน์ (ปัจจุบันทั้งสองท่านถึงแก่กรรมแล้ว)

- อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2500  ณ วัดสุวรรณบรรพต  อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษา

 - จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อำเภอ    ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน ซูน วาน อิงลิช ค็อลเล็จ ประเทศฮ่องกง

- จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

- จบปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

- จบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ผลงาน

-ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมะนิลา ให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะกำลังศึกษาอยู่

- พ.ศ. 2519 ก่อตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนาในมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

- พ.ศ.2524 ก่อสร้างเรือนพักคนไข้ขนาด 10 เตียง ให้กับโรงพยาบาลอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

- พ.ศ. 2525 ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

- พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ์ฮ่องกง ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักโทษฮ่องกงตามเรือนจำต่าง ๆ ที่เมืองฮ่องกงเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 10 ปี

ปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสันนิบาตมูลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศตั้งแต่ พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน

- นำชาวต่างประเทศทั้งชายและหญิงมาบวชในประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนา  ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ