มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

โครงการก่อสร้างตำหนัก“โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”       

  

        ด้วยมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสริมทุนการศึกษา การศาสนา และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด ต่อมามูลนิธิฯ ได้ขยายงานด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ณ ที่เกิดเหตุ เช่น  ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล หากผู้บาดเจ็บประสบเคราะห์กรรมถึงแก่ชีวิต มูลนิธิฯ จะนำศพส่งโรงพยาบาล หรือส่งกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา กรณีศพไม่มีญาติ ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการฌาปนกิจศพให้ด้วย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2532  เป็นต้นมา

        ในการดำเนินการด้านบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ แม้จะมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนตลอดมา แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับมูลนิธิฯ ได้รับบริจาคเงินในการจัดซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 112436 เล่มที่ 1125 หน้า 36 เลขที่ดิน 881.2 หน้าสำรวจ 13237 เนื้อที่ 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         มูลนิธิฯ จึงมีโครงการก่อสร้าง ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” (สถาปนิกโครงการโดย นายสนธยา  คงชัย) เพื่อจะใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม จัดกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ แก่ประชาชนและเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ให้แก่เยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์การก่อสร้างดังนี้

1.   เพื่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

2.   เพื่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชนและเยาวชน

3.   เพื่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ

4.   เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถขยายงานด้านบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 

5.   เพื่อเป็นสถานที่สำคัญแห่งใหม่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

          พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาจากชาวจีนทั่วทุกมุมโลก เป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

          พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ จึงสร้าง พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานพรองค์นี้ขึ้นมา โดยฝีมือช่างประติมากรชาวจีน ชื่อ นายหลิว ต้า เหว่ย (MR. Liu Da Wei) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และมี นาย กู้ ซื่อ หยวน (MR.Gu Shi Yuan) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

   พิธีเททอง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เวลา 09.09 น. ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธร  วานิชเสถียร  อัครราชทูต พาณิชย์ไทย ประจำประเทศจีน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพระภิกษุสงฆ์จีนประกอบพิธี และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ขั้นตอนการหล่อ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานกลีบบัวหงาย 3 ชั้น   1 ส่วน กับส่วนองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม อีก 1 ส่วน มีความสูงรวมฐานบัว 200 เซนติเมตร หน้าตัก กว้าง 97 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน ใช้ทองสัมฤทธิ์(โลหะทองเหลืองผสมดีบุก)


     

         พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เวลา 10.00 น. ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในพิธีมีพระภิกษุสงฆ์จีนจำนวน 10 รูป จาก วัด หน่ำ หว่า จี๋  ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายชลิต  มานิตยกุล กงสุลใหญ่ไทย ณ มหานครเซี่ยงไฮ้     ประเทศจีน เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพร้อมด้วยประชาชนชาวจีนจำนวนมาก


 

ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย  เป็นอาคารกลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 32.5 เมตร ยาว 44.5 เมตร สูง 27.7 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,174.5 ตารางเมตร ประกอบด้วยวิหารพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และอาคารประกอบด้านซ้าย 1 หลัง ด้านขวา 1 หลัง ตั้งอยู่บนฐานภูเขาจำลอง ภายในฐานด้านล่างเป็นส่วนของสำนักงานมูลนิธิฯ(สถาปนิกโครงการโดย นายสนธยา คงชัย)

งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 50,784,000 บาท(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาท) คิดเป็นตารางเมตรละ 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ประมาณการ ราคา ณ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอรับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมหลังนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว จะได้อัญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนที่มีความศรัทธาและเคารพนับถือได้กราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป

 

ซุ้มประตู

ซุ้มประตู  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย ซุ้มประตูทางเข้า-ออกหลัก มี 3 ประตู ประตูกลางกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร  ประตูเล็กกว้าง 2 เมตร ทั้งสองด้าน  ศิลปะแบบจีนร่วมสมัย โดยประตูทางเข้ากลางสำหรับรถเข้า-ออก และประตูเล็กด้านข้างทั้ง 2 ประตูเป็นทางเดินเข้า-ออก


 

อาคารประชาสัมพันธ์

อาคารประชาสัมพันธ์   ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 8.7 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  45 ตารางเมตร ใช้เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง  

ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.49น.ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโครงการนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

อาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม  

อาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 36 เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม 1,440 ตารางเมตร  ชั้นล่างเป็นสถานที่สำหรับประชุมขนาดความจุ 300 คน ชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน 


 

อาคารรับรอง 1 และ 2

อาคารรับรอง 1 และ 2  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร  กว้าง 14.5 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 23.8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 1,566 ตารางเมตร  ชั้นที่ 1 เป็นที่พักอาคันตุกะ พร้อมห้องน้ำภายในห้อง  ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพักแบบรวมมีห้องน้ำด้านข้างของอาคารแต่ละชั้น

อาคารโรงอาหาร

อาคารโรงอาหาร  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 8.5 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 15.8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  612 ตารางเมตร ชั้นล่างประกอบด้วยห้องครัวและห้องรับประทานอาหารขนาดความจุ 100 คน ชั้นบนเป็นห้องรับประทานอาหาร ขนาดความจุ 200 คน


 

    พลับพลา

พลับพลา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นเดียว กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 175 ตารางเมตร ตัวอาคารเปิดโล่งตลอดอาคาร ใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของมูลนิธิฯ


 

อาคารบรรเทาสาธารณภัย

อาคารบรรเทาสาธารณภัย  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 660 ตารางเมตร ชั้นล่างประกอบด้วยส่วนสำนักงานและห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย ด้านหน้าเป็นที่จอดรถกู้ภัยและเรือท้องแบน  ชั้นบนเป็นห้องพักเจ้าหน้าที่และเป็นสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่ายสื่อสาร ในกิจการเพื่อสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช และ    สถานีวิทยุกระจายเสียง


 

อาคารห้องสุขา ชาย, หญิง

อาคารห้องสุขา ชาย, หญิง  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร  สูง 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 210 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสุขาจำนวน 16  ห้องต่อหลัง 

อาคารพัสดุ

อาคารพัสดุ  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีประตูเหล็กม้วน 3 ด้าน เปิดโล่งตลอดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 480 ตารางเมตร


 

 

ภาพสถานที่ก่อสร้าง


โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที่ 112436 เล่มที่ 1125 หน้า 36 เลขที่ดิน 881.2 หน้าสำรวจ 13237 เนื้อที่ 10 ไร่(16,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การสถานสาธารณกุศลจากกระทรวงการคลัง

        ในปี พ.ศ.2552 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิประชาร่วมใจเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 694 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 410) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2553


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างได้ดังนี้

 

1. บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599

 

2. บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

      “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช  เลขที่บัญชี 553-2-69413-9

      ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรเกษม ซอย18กรุงเทพ ฯ  เลขที่บัญชี 070-2-16896-8

 

3. เช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

 

ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นศิลา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล


หมายเหตุ มูลนิธิประชาร่วมใจ ไม่มีนโยบายการออกเดินเรี่ยไรรับบริจาค ดังนั้น หากท่านพบเห็นกลุ่มคนหรือบุคคลใด นำชื่อ เครื่องแบบ โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ไปแอบอ้างในการรับบริจาคหรือกระทำการอันไม่เหมาะสม หรือกระทำการใด ๆ ซึ่งผิดกฏหมาย กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที หรือติดต่อทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 

สำนักงาน(ชั่วคราว) วัดบูรณาราม 1192/1 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000   
โทรศัพท์. 075-345599, 075-318833, 081-1734633   Email:pracharuamchai@gmail.com

 

istanbul escort istanbul escort umraniye escort sisli escort taksim escort istanbul escorts sisli eskort izmir escort tbilisi escort umraniye escort sisli escort sisli escort sisli escort sisli escort escort bayan taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort bebek escort istanbul escort kadikoy escort vip escort mersin escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop cekmekoy escort esenler escort bahcesehir escort capa escort topkapi escort merter escort aksaray escort halkali escort istanbul massage