มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

โครงการก่อสร้างตำหนัก“โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย”       

  

        ด้วยมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสริมทุนการศึกษา การศาสนา และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด ต่อมามูลนิธิฯ ได้ขยายงานด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ณ ที่เกิดเหตุ เช่น  ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล หากผู้บาดเจ็บประสบเคราะห์กรรมถึงแก่ชีวิต มูลนิธิฯ จะนำศพส่งโรงพยาบาล หรือส่งกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา กรณีศพไม่มีญาติ ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการฌาปนกิจศพให้ด้วย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2532  เป็นต้นมา

        ในการดำเนินการด้านบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ แม้จะมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนตลอดมา แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับมูลนิธิฯ ได้รับบริจาคเงินในการจัดซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 112436 เล่มที่ 1125 หน้า 36 เลขที่ดิน 881.2 หน้าสำรวจ 13237 เนื้อที่ 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         มูลนิธิฯ จึงมีโครงการก่อสร้าง ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” (สถาปนิกโครงการโดย นายสนธยา  คงชัย) เพื่อจะใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม จัดกิจกรรมที่สามารถทำประโยชน์ แก่ประชาชนและเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ให้แก่เยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์การก่อสร้างดังนี้

1.   เพื่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

2.   เพื่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชนและเยาวชน

3.   เพื่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ

4.   เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถขยายงานด้านบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง 

5.   เพื่อเป็นสถานที่สำคัญแห่งใหม่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

          พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาจากชาวจีนทั่วทุกมุมโลก เป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

          พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ จึงสร้าง พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานพรองค์นี้ขึ้นมา โดยฝีมือช่างประติมากรชาวจีน ชื่อ นายหลิว ต้า เหว่ย (MR. Liu Da Wei) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และมี นาย กู้ ซื่อ หยวน (MR.Gu Shi Yuan) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

   พิธีเททอง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เวลา 09.09 น. ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธร  วานิชเสถียร  อัครราชทูต พาณิชย์ไทย ประจำประเทศจีน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพระภิกษุสงฆ์จีนประกอบพิธี และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ขั้นตอนการหล่อ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานกลีบบัวหงาย 3 ชั้น   1 ส่วน กับส่วนองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม อีก 1 ส่วน มีความสูงรวมฐานบัว 200 เซนติเมตร หน้าตัก กว้าง 97 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1 ตัน ใช้ทองสัมฤทธิ์(โลหะทองเหลืองผสมดีบุก)


     

         พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เวลา 10.00 น. ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในพิธีมีพระภิกษุสงฆ์จีนจำนวน 10 รูป จาก วัด หน่ำ หว่า จี๋  ประเทศจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายชลิต  มานิตยกุล กงสุลใหญ่ไทย ณ มหานครเซี่ยงไฮ้     ประเทศจีน เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพร้อมด้วยประชาชนชาวจีนจำนวนมาก


 

ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย  เป็นอาคารกลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 32.5 เมตร ยาว 44.5 เมตร สูง 27.7 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,174.5 ตารางเมตร ประกอบด้วยวิหารพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และอาคารประกอบด้านซ้าย 1 หลัง ด้านขวา 1 หลัง ตั้งอยู่บนฐานภูเขาจำลอง ภายในฐานด้านล่างเป็นส่วนของสำนักงานมูลนิธิฯ(สถาปนิกโครงการโดย นายสนธยา คงชัย)

งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 50,784,000 บาท(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาท) คิดเป็นตารางเมตรละ 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ประมาณการ ราคา ณ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอรับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมหลังนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว จะได้อัญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมไปประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนที่มีความศรัทธาและเคารพนับถือได้กราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป

 

ซุ้มประตู

ซุ้มประตู  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย ซุ้มประตูทางเข้า-ออกหลัก มี 3 ประตู ประตูกลางกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร  ประตูเล็กกว้าง 2 เมตร ทั้งสองด้าน  ศิลปะแบบจีนร่วมสมัย โดยประตูทางเข้ากลางสำหรับรถเข้า-ออก และประตูเล็กด้านข้างทั้ง 2 ประตูเป็นทางเดินเข้า-ออก


 

อาคารประชาสัมพันธ์

อาคารประชาสัมพันธ์   ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 8.7 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  45 ตารางเมตร ใช้เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง  

ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.49น.ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโครงการนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

อาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม  

อาคารปฏิบัติธรรมและหอประชุม  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  กว้าง 18 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 36 เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม 1,440 ตารางเมตร  ชั้นล่างเป็นสถานที่สำหรับประชุมขนาดความจุ 300 คน ชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน 


 

อาคารรับรอง 1 และ 2

อาคารรับรอง 1 และ 2  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร  กว้าง 14.5 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 23.8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 1,566 ตารางเมตร  ชั้นที่ 1 เป็นที่พักอาคันตุกะ พร้อมห้องน้ำภายในห้อง  ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพักแบบรวมมีห้องน้ำด้านข้างของอาคารแต่ละชั้น

อาคารโรงอาหาร

อาคารโรงอาหาร  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 8.5 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 15.8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  612 ตารางเมตร ชั้นล่างประกอบด้วยห้องครัวและห้องรับประทานอาหารขนาดความจุ 100 คน ชั้นบนเป็นห้องรับประทานอาหาร ขนาดความจุ 200 คน


 

    พลับพลา

พลับพลา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นเดียว กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 175 ตารางเมตร ตัวอาคารเปิดโล่งตลอดอาคาร ใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของมูลนิธิฯ


 

อาคารบรรเทาสาธารณภัย

อาคารบรรเทาสาธารณภัย  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 660 ตารางเมตร ชั้นล่างประกอบด้วยส่วนสำนักงานและห้องเก็บอุปกรณ์กู้ภัย ด้านหน้าเป็นที่จอดรถกู้ภัยและเรือท้องแบน  ชั้นบนเป็นห้องพักเจ้าหน้าที่และเป็นสถานีวิทยุคมนาคมควบคุมข่ายสื่อสาร ในกิจการเพื่อสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช และ    สถานีวิทยุกระจายเสียง


 

อาคารห้องสุขา ชาย, หญิง

อาคารห้องสุขา ชาย, หญิง  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร  สูง 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 210 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสุขาจำนวน 16  ห้องต่อหลัง 

อาคารพัสดุ

อาคารพัสดุ  ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีประตูเหล็กม้วน 3 ด้าน เปิดโล่งตลอดอาคาร  กว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 480 ตารางเมตร


 

 

ภาพสถานที่ก่อสร้าง


โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที่ 112436 เล่มที่ 1125 หน้า 36 เลขที่ดิน 881.2 หน้าสำรวจ 13237 เนื้อที่ 10 ไร่(16,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การสถานสาธารณกุศลจากกระทรวงการคลัง

        ในปี พ.ศ.2552 กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิประชาร่วมใจเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 694 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 410) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 1 ง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2553


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนก่อสร้างได้ดังนี้

 

1. บริจาคโดยตรงด้วยตัวเองที่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล(สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-345599

 

2. บริจาคเงินผ่านทางธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 

      “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช  เลขที่บัญชี 553-2-69413-9

      ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรเกษม ซอย18กรุงเทพ ฯ  เลขที่บัญชี 070-2-16896-8

 

3. เช็คสั่งจ่าย ในนาม “มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อก่อสร้างอาคาร”

 

ผู้บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นศิลา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล


หมายเหตุ มูลนิธิประชาร่วมใจ ไม่มีนโยบายการออกเดินเรี่ยไรรับบริจาค ดังนั้น หากท่านพบเห็นกลุ่มคนหรือบุคคลใด นำชื่อ เครื่องแบบ โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ไปแอบอ้างในการรับบริจาคหรือกระทำการอันไม่เหมาะสม หรือกระทำการใด ๆ ซึ่งผิดกฏหมาย กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที หรือติดต่อทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 

สำนักงาน(ชั่วคราว) วัดบูรณาราม 1192/1 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000   
โทรศัพท์. 075-345599, 075-318833, 081-1734633   Email:pracharuamchai@gmail.com