มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือในกิจการโรงพยาบาล, สถานศึกษา,  การศาสนา, การกีฬา และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ทุกข์ยาก และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือผู้ประสบสาธารณภัย

4. เพื่อช่วยเหลือในการฌาปนกิจศพอนาถา ซึ่งไม่มีบุคคลใดหรือองค์การใด ๆ ให้ความช่วยเหลือ

5. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ หรือหน่วยราชการ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือรางวัลเป็นเงิน หรือวัตถุ หรือคำยกย่องเป็นลายลักษณ์อักษร แก่บุคคล หรือคณะบุคคล ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติใด แต่เป็นผู้ที่ได้กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนมูลนิธินี้ หรือแก่บุคคล หรือคณะบุคคล หรือแก่สังคมอื่นใด

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

ปรัชญา
“มูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นสมบัติของประชาชน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา”
 
สโลแกน
“ทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนา ให้ปลอดภัย”
 
ข้อคิด
ในจำนวนคนร้อยคนจะหาคนกล้าได้สักคน
ในจำนวนคนพันคนจะหาคนเก่งได้สักคน
ในจำนวนคนแสนคนจะหาคนที่มีปฏิภาณโวหารได้สักคน
แต่คนที่เสียสละ หาได้ยากยิ่งกว่าคนที่เอ่ยมาข้างต้น