มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอความร่วมมืออาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิดขอความร่วมมืออาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด 

 

*ขอความร่วมมือไปยังอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ที่นำชื่อ รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ทั้งข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามที่มูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนไว้ในตราสารแล้วนั้น ไปใช้เป็นรูปภาพประจำตัวหรือส่วนตัวใดๆ ที่บ่งบอกถึงหน่วยงานมูลนิธิประชาร่วมใจโดยรวม หรือเป็นคนในสังกัดของมูลนิธิประชาร่วมใจ  ควรใช้ความระมัดระวังในการนำไปใช้แสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด ไม่ควรแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์กร หรือทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม เช่นการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

*หน่วยประประสานงานแต่ละอำเภอที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ทั้งข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามที่มูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนไว้ในตราสารแล้วนั้น ควรนำไปใช้งานในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในทางที่เหมาะสม ยึดหลักตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ หรือกฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ไม่ควรแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์กร หรือทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม เช่นการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

 

*ห้ามทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ใด ๆ ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ทั้งข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามที่มูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนไว้ในตราสาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ

*ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยผู้ประสานงาน และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจทุกคน ยังคงสามารถเผยแพร่ภาพการปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ควรพิจารณาความถูกต้องตามหลักสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บหรือญาติผู้ที่ได้รับความเสียหายตามความเหมาะสม

ว.๐ มูลนิธิ ๑