มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

1/11/2565 ความคืบหน้า การทาสีและคูระบายน้ำ ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิประชาร่วมใจ 

1/11/2565 ความคืบหน้า การทาสีและคูระบายน้ำ ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช
1/11/2022 Update Painting and Water drainage ditch of the palace Bodhisattva Kwan Yin’s Palace, Moonnithi Pracha Ruamchai, Public Charitable Organization,
Nakhon Si Thammarat Province, Thailand