มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会





การใช้โปรแกรม PhotoScape แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม



โปรแกรม PhotoScape แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม

 

- ขนาดรูปภาพ ตั้งค่า 640*480 pixel

- เพิ่ม รูปภาพ ได้หลายภาพ 

- ส่วนโลโก้ ไปที่ เพิ่มวัตถุ-รูปภาพ-เลือกไฟล์โลโก้ (.Png) - ตั้งค่าขนาด 250 pixel

* วิธีเซ็นเซอร์ ไปที่  แก้ไขภาพ - เครื่องมือ (Tools)-โมเสค-แล้วเลือกส่วนที่ต้องการเซ็นเซอร์