มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จ.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ 

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558