มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

"ประชาร่วมใจ ถึงไม่ต้องการก็ต้องช่วย" หนังสือพิมพ์รักบ้านเกิดหนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด ฉบับที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2555