มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2559

 

ตามที่ ฝ่ายทะเบียนอาสาสมัคร มูลนิธิประชาร่วมใจได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวอาสาสมัครฯ ประจำปี 2558 ให้แก่อาสาสมัครฯ แล้วนั้น ซึ่งบัตรจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้
จึงแจ้งให้ผู้ประสานงาน ,ผู้ช่วยผู้ประสานงานแต่ละอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครที่จะดำเนินการต่อบัตรฯ ขอรับเอกสารการต่อบัตรฯ ประจำปี 2559 ได้ที่ผู้ประสานงานแต่ละอำเภอที่อาสาสมัครฯ สังกัดอยู่
ในส่วนอาสาสมัครฯ เขตอำเภอเมือง สามารถรับเอกสารได้ที่ สนง.มูลนิธิฯ วัดบูรณาราม
 
 
กำหนดยื่นต่อบัตรอาสาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2558 
หลักฐานที่ใช้ในการต่อบัตร
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ส่งเอกสารพร้อมค่าบำรุงบัตรคนละ 150 บาท
 
 
 
สำหรับอาสาสมัครใหม่
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -15 ธันวาคม 2558
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครอาสา
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้องผ่านการอบรมจากประธานมูลนิธิ ก่อนจึงออกบัตร