มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
เช้านี้ที่เมืองนคร NBT Nakhon งานวางศิลาฤกษ์ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 20 พ.ค.59