มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
Mr.Chen shengmao พร้อมคณะจากประเทศจีน เยี่ยมชมมูลนิธิประชาร่วมใจ