มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
18ล้อทับขาคนเจ็บถ.นครศรี-ปากพนัง