มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
ภัยพิบัติดินโคลนถล่ม อ.นบพิตำ 2 เมษายน 2554