มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
มูลนิธิประชาร่วมใจ ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี