มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 อาสาฯ ประชาร่วมใจ