มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
กรรมการและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจถวายพระพร 5 ธันวามหาราช