มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
กระบะพลิกคว่ำ บาดเจ็บติดในรถ อ.จุฬาภรณ์ Sapeur Pompiers Volunteer Thailand.